کوچکترین دایناسور جهان دو سال پیش توسط یک فسیل شناس آماتور کشف شده است اما وی بدون آگاهی از ارزش این فسیل، آن را برای دو سال درون کمد لباسهای خود قرار داده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، این فسیل شناس آماتور دایناسور کوچک را در حدود دو سال پیش کشف کرده بود، اما به دلیل ندانستن ارزش کشف اتفاقی اش، آن را برای دو سال در کمد لباسهایش قرار داده بود، این دایناسور با نام علمی “آشدون مانیرپتوران” ابعادی به اندازه یک قرص نان داشته است.
“دیو بروکهارتز” ۵۱ ساله به صورت اتفاقی مهره فسیل شده جانداری به نام “آشدون مانیرپتوران” را در نزدیکی خانه اش در “بژیل” در شرق ساسکس یافته است، اما برای تماس گرفتن با یک متخصص برای شناسایی این فسیل دو سال زمان صرف کرد تا در نهایت این متخصص دریافت مهره کشف شده به کوچکترین دایناسور غیر پرنده جهان اختصاص دارد. مهره فسیل شده کوچکترین دایناسور جهان از تمامی زوایا این مهره فسیلی شده توسط دو دیرینه شناس مورد بررسی قرار گرفت و این دو در نهایت توانستند ابعاد و شکل کلی این دایناسور را مصور سازند: جانداری ۱۹۸ گرمی، پوشیده از پر که مانند یک پرنده بر روی دو پا می جهیده، دم کوتاه و گردن بلندی داشته و دستها و پاهایش دارای چنگالهایی تیز بوده است. به گفته دیرینه شناسان این جاندار در حدود ۱۰۰ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش در دوره کرتاسه زندگی می کرده و همزیستانی مانند سوسمارهای ۱۰ متری و “گیگانوتوسائوروسها” داشته است. بر اساس گزارش دیلی میل، به دلیل اینکه هنوز جمجمه این دایناسور کشف نشده است، دیرینه شناسان قادر به تعیین نوع غذایی که توسط این جاندار مصرف می شده، نیستند، اما احتمال می رود این دایناسور همه چیز خوار بوده و از حیوانات کوچک، حشرات و گیاهان تغذیه می کرده است.

http://2hackers.******.com/category/5