در يك پارك محلي در بنگال هنگاميكه دو نفر نابينا نتوانستند شير آب را پيدا كنند. يك ميمون مادر شير آب را براي آنها باز كرد و تا زمانيكه آنها آب نوشيده و صورت خود را شستند . ميمون همانجا ايستاد ، سپس شير آب را بست و از آنجا دور شد.

http://2hackers.******.com/category/5