آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟
آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1

آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه!!!؟

بدون شرح!!!؟آیا تعداد این ها (13) یا ( 12 ) است !!!؟


آیا این تصویر متحرک است یا ثابت!!!؟
10 ثانیه روی عکس تمرکز کنید تا دایره های صورتی محو بشوند. گلک نزنید!!!؟
آیا 10 صورت موجود در این تصویر را می بینید!!!؟
آیا صورت جنین را می بینید!!!؟
سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید!!!؟
آیا این عکس یک صورت است یا باغ وحش!!!؟آیا این تصویر یک صورت است یا یک منظره طبیعی !!!؟


آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب!!!؟


آیا این تصویر سایه درختان است یا چند خانمی که در حال گذشتن از رودخانه هستند!!!؟!


آیا این شکل ها متحرکند یا ثابت!!!؟
آیا در این عکس اردکی را می بینید یا خرگوش!!!؟