خبرگزاری فارس: استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندر انزلی، آناهیتا رضایی بعد از ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان به بررسی میزان آلودگی ماهیان زینتی گلدفیش و آنجل به انگل‌های
مونوژن
خارجی داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس اشاره کرد و اظهار داشت: آلودگی انگلی در آبزیان بخش مهمی از بیماری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به گسترش نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان مسئله بهداشت و بیماری‌های این گونه ماهیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رضایی با بیان اینکه 20 عدد ماهی گلدفیش و 20 عدد ماهی آنجل از مراکز فروش ماهیان زینتی از دو شهر آبادان و خرمشهر به صورت تصادفی تهیه شدند، تصریح کرد: باله‌ها، پوست و آبشش این ماهیان پس از انتقال به آزمایشگاه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند.
استادیار گروه
پاتوبیولوژی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: از مجموع 20 نمونه ماهی گلدفیش 35 درصد دارای آلودگی پوست، 30 درصد آلودگی آبشش به انگل داکتیلوژیروس و 15 درصد نیز دارای آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس بودند.
به گفته وی، از تعداد 20 عدد ماهی آنجل، 10 درصد دارای آلودگی آبشش به انگل داکتیلوژیروس و پنج درصد دارای آلودگی پوست به انگل ژیروداکتیلوس بودند.

*انگل‌های خارجی موجب تلفات ماهیان آکواریومی می‌شود

رضایی آلودگی به انگل‌های خارجی در بین ماهیان آکواریومی را یکی از دلایل کاهش رشد و تلفات ماهیان آکواریومی آب شیرین عنوان کرد و گفت: آلودگی‌های انگلی پوست و آبشش ماهی اسکار و دیسکاس در شهرهای آبادان و خرمشهر مورد بررسی قرار گرفتند.
استادیار گروه
پاتوبیولوژی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه ماهی‌ها در شرایط کم استرس به آزمایشگاه شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شدند، بیان داشت: ماهی‌ها به صورت مجزا در آکواریوم‌های مجهز به هواده نگهداری شدند.
وی ادامه داد: نمونه‌هایی از پوست و آبشش ماهیان مورد آزمایش برای بررسی هیستوپاتولوژی تهیه شدند.
رضایی به نتایج بررسی‌ها اشاره کرد و اذعان داشت: از 20 عدد ماهی اسکار مورد آزمایش، 20 درصد آلودگی به انگل داکتیلوژیروس در پوست و 40 درصد آلودگی به این انگل را در آبشش نشان دادند.
استادیار گروه
پاتوبیولوژی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: پوست پنج درصد از ماهیان و 10 درصد آبشش آنها آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس را نشان داده ضمن اینکه آلودگی پوست به تریکودینا پنج درصد و آلودگی آبشش به این انگل 10 درصد مشاهد شد.
وی با اشاره به بررسی 20 عدد ماهی دیسکاس، تصریح کرد: پنج درصد از ماهیان دچار آلودگی به انگل داکتیلوژیروس در آبشش بودند و در پوست آنها آلودگی به داکتیلوژیروس مشاهده نشد.
به گفته رضایی، بررسی‌های آسیب‌شناسی ضایعات برگشت‌پذیر را در بافت‌های مبتلا به انگل‌های خارجی نشان ندادند.