خرگوش بهداشت عمومي

خرگوش* و بهداشت* عمومي*

هر چند موارد گزارش* شده* از انتقال* بيماريهاي* خطرناك* بين* انسان* و حيوان* در خرگوشهاي* اهلي* و خانگي* نادراست* با اين* وجود مهمترين* اين* بيماريها عبارتند از سالمونلوز، تولارمي*، هاري*، عفونتهاي* قارچي* پوست* و مو، سل* وتوكسوپلاسموز.

جهت* جلوگيري* از بروز بيماري* در حيوان* و كاهش* احتمال* انتقال* آن* به* صاحب* حيوان* توصيه*هاي* زير بايدمورد توجه* قرار گيرد.

1 - پس* از خريد حيوان*، جهت* معاينه* و بررسي* وضعيت* سلامت* آن* و دريافت* راهنمائيهاي* لازم* به* درمانگاههاي*دامپزشكي* مراجعه* شود.

2 - حتي*الامكان* با ساخت* جايگاه* و لانه* مناسب*، حيوان* در خارج* از محيط منزل* و به* عنوان* مثال* در حياط نگهداري*گردد.

3 - در صورتيكه* حيوان* در داخل* منزل* نگهداري* مي*شود بايد داراي* جايگاهي* خاص* و نسبتا محدود باشد و از رفت* وآمد آزادانه* حيوان* در محيط منزل* بايد جلو گيري* شود.

4 - محل* نگهداري* و لانه* حيوان* روزانه* نظافت* گردد.

5 - از تماس* حيوان* با حيوانات* خانگي* افراد ديگر و همچنين* حيوانات* غيرخانگي* نظير گربه*هاي* ولگرد جلوگيري*شود.

6 - نظافت* شخصي* علي*الخصوص* شستن* دستها پس* از تماس* با حيوان* از اهميت* زيادي* برخوردار است*.

7 - در صورت* مشاهده* هرگونه* تغيير در ظاهر و يا رفتار حيوان*، جهت* بررسي* علت* آن* به* درمانگاه* دامپزشكي* مراجعه*شود و بر اساس* نظر دامپزشك* معالج* انجام* معاينات* دوره*اي* مورد توجه* قرار گيرد.

واكسن* هاري* جز در مواردي* كه* حيوان* در معرض* هاري* قرار دارد و يا در مناطقي* كه* هاري* شايع* مي*باشد توصيه*نمي*شود و براي* پيشگيري* از بروز ساير بيماريهاي* متداول* در خرگوش* نيز تاكنون* واكسني* تهيه* نشده* است


bluedvm.******.com/post-120.aspx