این جشنواره که در جنوب هند برگزار میگردد به نوعی به شخم زدن زمین ها آن هم با گاو های خشمگین مربوط میشود. رقابت بر سر سرعت بیشتر ، این رقابت ها را شبیه مسابقات موج سواری در دریا تبدیل کرده است که البته بجای قایق گاو ها افراد را میکشند.