توجه کم سابقه روزنامه جام جم به حقوق حیوانات

حکیم مهر - کتایون مصری در روزنامه جام جم مورخ 16 فروردین 90 نوشت : " وقتی ببر سیبری مرد، انگشت اتهام چرخاندیم که یقه چه کسی را بگیریم و گناه سهل*انگاری را به گردن که بیندازیم، وقتی در جنگل*های حفاظت شده، لاشه خرگوش و روباه پیدا شد روگرداندیم و جنگلبانان را به اهمال متهم کردیم، وقتی در فضای محصور باغ وحش دیدیم که گربه وحشی از ترس بازدیدکنندگان خود را در انتهای قفس پنهان می*کند و بچه خرس نایاب آسیایی حاضر به خودنمایی مقابل دیدگان مشتاق مردم نیست، باز دنبال گناهکار گشتیم که قفس آنان مشکل دارد یا نظافت قفس*ها کافی نیست یا شاید زبان بسته*ها گرسنه*اند، اما گذشته از همه این مشکلاتی که به طور جدی حیات وحش کشور را چه در جنگل*ها چه در باغ وحش تهدید می*کند، عادات فرهنگی ماست که گویی به حیوان*ستیزی خو گرفته*ایم.

دو هفته پیش از نوروز، وزارت بهداشت هشدار داد که ماهی*های قرمز را جز در مراکز مجاز نخریم و با فروشندگان بدون مجوز برخورد خواهد شد، اما نه تنها ضرب شستی از وزارت بهداشت دیده نشد که در هر کوچه پس*کوچه*ای ماهی*های قرمز ریز و درشت وول می*زدند.

پس از سیزدهم نوزوز هم از ما خواسته شد ماهی*هایی را که می*توانست مولد بیماری باشد و تماس پوستی با آنها مخاطره*آمیز، داخل آب*های روان رها کنیم، اما دو روز از سیزده نگذشته که حوض*ها و جوی*های تمیز پر از ماهی*های قرمزی شده که رها از تنگ*های تنگ بلوری جنب و جوش می*کردند، این بار کودکانمان را در جوی*ها و حوضچه*های سطح شهر رها کردیم تا ماهی*ها را با دست بگیرند و در مشت فشار دهند تا تفریحی برایشان باشد، عجب این که با تعطیلی مدارس به*خصوص پسرانه، کودکان به این حوضچه*ها هجوم می*آورند تا ماهی شکار کنند و پلاستیک*های خاک*آلود را پر از ماهی*های قرمزی می*کنند که از آزادیشان دو روز نگذشته و والدین این کودکان هم فاتحانه به تماشا می*نشینند، هر چند این ماهی*ها به خانه نرسیده در عارضه*ای شبیه سکته جان می*سپارند. اما هیچ*کس از خود نمی*پرسد که این بی*رحمی محصول چیست؟

ما عادت کرده*ایم که از حوادث خرد به سادگی می*گذریم شاید با این توجیه که در دنیایی که حقوق انسان*ها بی*معنی است حقوق حیوانات به شوخی شبیه است. سکته صدها ماهی قرمز را در حوضچه*ها به دست دلبندانمان به نظاره می*نشینیم و چشم می*بندیم تا ببر گرانقیمت سیبری که باز هم در تلف شدن او فقط در نقش تماشاچی ظاهر می*شویم.

متاسفانه ما با عبارت احترام به حقوق حیوانات بیگانه*ایم، فراموش می*کنیم که حقوق انسان و حیوان از هم جدا نیست. ما به کودکمان آموزش نمی*دهیم که دست*کم برای حفظ سلامت خودش، حیوانات را دوست بدارد و آنان را چون اسباب*بازی نبیند. ما فراموش کرده*ایم که سکوت ما یعنی رواج عادت فرهنگی ناپسندی به نام «حیوان*ستیزی». "