گل دم يا دم روباهي

نام فارسي: آنتوريوم ( گل دم يا دم روباهي)
نام علمي: Anthurium andreanum
نام تيره:Araceae
نام انگليسي: Wax flower

خصوصيات: اين گياه فاقد ساقه اصلي بوده و ارتفاع آن به 30_ 40 سانتيمتر ميرسد و داراي برگهاي چرمي پهن و نيزه اي سبز تيره به طول بيش از 18 سانتيمتر و گلها در گل آرايي ( به جهت دم گل بسيار بلند و طول عمر زياد گلها ) موثر است. گلها در واقع براكته هاي براق با رنگهاي قرمز ، صورتي زرد و يا سفيد هستند كه از وسط آن گل آذين سنبله اي خارج شده است. عمر گلها به 3 ماه ميرسد
كه در اواخر بهار يا تابستان ظاهر ميشود.

نور: نور غير مستقيم از پشت پنجره

دما: زمستان( حداقل 16 درجه) و در تابستان ( حداكثر 30 درجه) و دماي مناسب 21 درجه ميباشد.
قبل از ظهور گلها در بهار ، حدود 6 هفته در زمستان به آن سرما دهيد تا گلها زودرس شود.

آبياري: در بهار و تابستان هفته اي دو بار به ميزان زياد آبياري كنيد به طوريكه خاك گلدان هميشه مرطوب باشد آبياري در زمستان هفته اي يكبار

غبارپاشي: تابستان هر روز و در زمستان هفته اي 2 بار و ميتوان با قرار دادن گلدان در زير گلداني كه حاوي سنگريزه و آب است رطوبت دائمي گياه را تامين نمود . ضمنآ نبايد ته گلدان با آب ارتباط داشته باشد.

خاك: تركيبي از خاك برگ ، خاك چوب و ذغال بهترين محيط رشد ريشه است. تورب با كمي ماسه خاك خوبي ميباشد و اين گياه دوستدار خاك كمي اسيدي مي باشد.

كوددهي: 2 گرم در ليتر هر دو هفته يكبار با كودهاي كمكي از اسفند تا آذر ماه و در فواصل كوددهي از كودهاي آلي استفاده كنيد.

ازدياد: كاشت بذر و تقسيم بوته از اواسط بهار تا اواسط تابستان در دماي 24 درجه سانتي گراد

عوارض و درمان: برگها مريض و شكاف دارند كه در اثر صدمات فيزيكي مي باشد.
برگها نازك و زرد براق نيستند كه در اثر خشكي هوا مي باشد. برگها ريز و گلها ظاهر نميشوند كه در اثر فقير بودن خاك است و برگها پر پشت و گلها ظاهر نميشوند ، زيرا خاك بيش از حد غني ميباشد.
عدم نور كافي باعث ظاهر نشدن گلها ميشود.

نكته: پس از اتمام دوره گلدهي در زمستان اقدام به تعويض گلدان نماييد و زهكش گلدان بايد مناسب باشد. از مواد براق كننده استفاده نكنيد و به آب سنگين و سرما حساس است. www.farstak.com ›