روزی از محمد حسنین هیکل روزنامه نگار و نویسنده مشهور مصریپرسیدند شما مصریان با آن پیشینه ی درخشان فرهنگی چه شد که عرب زبان شدید؛ گفت ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیمما هم اگر فردوسی را نمی داشتیم امروز همانند مردمان مصر و سوریه و اردن و ****** و عراق و حبشه و بسیاری از مردمان دیگر عرب زبان می شدیم؛ اینها هیچ کدامشان عرب نبودند؛
زور شمشیر و نداشتن فردوسی ها آنان را عرب زبان کرد؛ اما ما عرب زبان نشدیم نه برای اینکه شمشیری در کار نبود تنها برای اینکه ما فردوسی را داشتیم و دیگران نداشتند.
همگی درود بر فردوسی بزرگ بفرستیم.درود بر فردوسی بزرگ