چــِهره‌نِگاری یا پُرتره، کشیدن نقاشی یا گرفتن عکسی تکی از یک شخص است. این کار می‌تواند بر روی بوم نقاشی و یا کاغذ عکس باشد. در این تصاوی پرتره از حیوانات گوناگون را مشاهده می کنید که به رنگ سیاه و سفید هستند که امید است لذت ببرید .

پرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیواناتپرتره زیبا از حیوانات