کبرا نام ماری معمولاً زهر آلود است که عضوی از مارهای خانواده الاپیده می*باشد.کلمه کبرا از کلمه کَپِلو گرفته شده که در زبان پرتغالی به معنای ماری است که دارای کلاه کشیشی می*باشد.بیشتر اینگونه مارها در هنگام احساس خطر،می توانند گردن خود را بلند کنند.هر چند تمام کبراها از یک رده جانورشناسی و از یک نژاد نیستند.

کبراها ممکن است در نژادها و مناق زیر پیدا شوند:

* نژادی زهردار بنام ناجا که از خانواده الاپیده*ها می*باشد و در آسیا و آفریقا یافت می*شود.
* کبرای آبزی زهردار از خانواده الاپیده*ها که نام آن باولنگرینا است و در آفریقا یافت می*شود.
* کبرای بینی سپری (یا مرجانی) زهردار از خانواده الیپیده هاست که نام آن اسپایدلپس می*باشد و در آفریقا یافت می*شود.
* کبرای درختی زهردار که از خانواده الیپیده هاست و نام آن پسودوهیج می*باشد و در آفریقا یافت می*شود.
* کبرای زیرزمینی نادر زهردار که از خانواده الیپیده هاست و نام آن پاراناجا مولتیفاسشیاتا می*باشد و بصورت کمیاب در آفریقا یافت می*شود.
* شاه کبرا نژادی زهردار و از خانواده الیپیده هاست و نام آن افیفاگوس هنه می*باشد و در جنوب آسیا یافت می*شود.
* کبرای مرجانی غربی یا آمریکایی،زهردار و از خانواده الیپیده هاست و نام آن میکروروس فالویوس است و در جنوب غربی ایالات متحده یافت می*شود.
* کبرای آبزی بدلی نیمه زهرآلود و از خانواده کالوبرید هاست و نام آن هیدرودیناستس گیگاسمی باشد و در آمریکای جنوبی یافت می*شود.
از ویکی پدیا دانشنامه آزاد