هزاران سال است که زبان چنگال*مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده و به پيشنهاد فرضيه*های گوناگونی پيرامون آن انجاميده است. در بسياری از فرهنگ*ها و آيين*ها، زبان چنگال*مانند نمادی از بدجنسی و فريبکاری است. ارسطو، نخستين پژوهشگری است که در مورد اهميت کارکردی زبان چنگال*مانند مارها نظر داده است. به نظر او، اين ويژگی باعث دو برابر شدن لذت احساس چشايی می*شود. 19 قرن پس از او، هوديرنا بيان کرد که زبان چنگال*مانند برای پاک کردن ذر ه*های خاک از سوراخ*های بينی به کار گرفته می*شود؛ زيرا مارها هميشه روی زمين می*خزند يا در سوراخ*ها و غارچه*های زيرزمينی پيش می*روند. نظريه**های ديگری نيز بيان شد. از جمله، مارها با چالاکی حشر ه*های کوچک را بين نوک*های زبان چنگال*مانندشان به دام می*اندازند. در آغاز قرن بيستم نيز برخی بر اين باور بودند که زبان مار يک اندام لامسه است که جانور آن را برای ضربه زدن به زمين به کار می*گيرد (درست مانند کاری که يک نابينا با عصايش انجام می*دهد.)


از ميان اين خيال*پردازی*ها، نظر ارسطو به واقعيت نزديک*تر است. امروزه ما می*دانيم که مارها از زبانشان برای دريافت پيام*های شيميايی بهره می*گيرند. اما، بر خلاف نظر ارسطو، اين اندام به احتمال زياد در حس چشايی دخالتی ندارد. در سال 1920، برومن نظريه*ای پيشنهاد کرد که به نظر می رسيد از پختگی زيادی برخوردار است: هنگامی که مار زبانش را به درون دهانش می*کشد، نوک*های زبان چنگال*مانندش را درون دو سوراخ ريز در دو سوی سقف دهانش می*گذارد. از اين راه، مواد شيميايی محرکی که در اثر تماس نوک*های زبان با زمين يا چيزهای گوناگون، گردآوری شده است، از راه آن سوراخ*ها به اندام*های بويايی ويژه*ای به نام اندام*های جاکوبسون يا ومرونازال(VNO) می*رسند. اين اندام*ها در مارها، سوسمارها و بيش*تر پستاندارن به*خوبی توسعه پيدا کرده*اند. آن*ها دستگاه*های بويايی ثانويه هستند که به طور ويژه برای شناسايی فرومون*ها، يعنی مواد شيميايی که جانور به عنوان پيغام برای ديگر جانوران هم گونه*اش می*فرستد، تکامل يافته*اند. اما در دهه*ی 1980 ميلادی، شواهد آزمايشگاهی و مقايسه*ای، نظريه*ی برومن را با پرسش*های مهمی روبه*رو کردند:


1. تهيه*ی فيلم با کمک پرتوهای ايکس نشان داد که وقتی زبان به درون دهان کشيده می*شود، پيش از بسته شدن دهان، در غلاف ويژه*ی خود قرار می*گيرد. در حقيقت، نوک*های زبان به سوراخ*های VNO وارد نمی*شوند. در عوض، مولکول*های شيميايی روی يک جفت برآمدگی بالشتک * مانند در کف دهان جای می*گيرند. بسته شدن دهان، اين بالشتک*ها را به سوی سوراخ*های VNO می*راند و از اين راه مولکول*های محرک به اين اندام*ها راه می*يابند. 2. هر چند اندام*های VNO در بسياری از خزندگان از جمله سوسمارها به*خوبی توسعه يافته*اند، اما شمار اندکی از آن*ها دارای زبان چنگال*مانند هستند. به* علاوه، در بيش*تر خزندگان زبان تنها مقدار اندکی شکافته شده است. روشن است که نوک*های اين گونه زبان*ها نمی*توانند به سوراخ*های اندام*های VNO وارد شوند. با وجود اين، چنين گونه*هايی به نحو کارآمدی مواد شيميايی را در اختيار اين اندام*ها می*گذارند.
اگر زبان برای جايگيری در اندام*های VNO چنگال*مانند نشده است، چه نقشی را برای شکل چنگال*مانند آن می*توان در نظر گرفت ؟ در سال 1994، شوينگ پاسخ مستندی را برای اين پرسش فراهم کرد. به نظر او زبان چنگال*مانند به مار توان درک محرک*های شيميايی موجود در دو نقطه را به طور همزمان می*دهد. بدين خاطر مار می*تواند شيبی از مواد شيميايی محرک را دنبال کند. به دست آوردن دو برداشت همزمان، توانايی مار را در دنبال کردن دقيق*تر مسير فرمون*ها افزايش می*دهد. اين توانايی در جست و جوی شکار و جفت از اهميت زيادی برخوردار است. اين درک شيميايی فضايی، شبيه ديگر دستگاه*های درک فضايی است که بر اساس تحريک همزمان دو اندام حسی جدا از هم کار می*کنند. برای نمونه، فاصله*ی زمانی بين ورود صدا به يک گوش و به گوش ديگر و اختلاف شدت صداهای رسيده به دو گوش، توانايی تعيين دقيق جهت صدا را به ما می*دهد.
شواهد زيادی از نظريه*ی شوينگ پشتيبانی می*کنند:


1.مارها و سوسمارهايی که زبان آن*ها چنگال مانند است، با مهارت بسيار زياد مسيرهای بودار را دنبال می*کنند، اما سوسمارهايی که زبان آن*ها تنها اندکی شکاف دارد، اين مسسيرها را پيگيری نمی*کنند. 2. مارها و سوسمارهای با زبان چنگال*مانند، وقتی با مواد بودار روبه*رو می*شوند، نوک*های زبانشان را از هم دور می*کنند تا با اين کار فاصله بين نقطه*های نمونه*برداری را افزايش دهند و شيب ماده*ی شيميايی را بهتر درک کنند. 3. بريدن بخش چنگال*مانند زبان باعث می * شود جانور نتواند مسيرهای بودار را دنبال کند. با وجود اين، آزمايش*ها نشان می*دهند که در اين حالت اندام*های VNO مواد شيميايی را دريافت می*کنند و بروز پيام*های عصبی در آن*ها ديده است. 4. اگر يکی از سوراخ*های VNO را ببنديم، جانور نمی*تواند مسيرهای بودار را دنبال کند و در عوض به سوی سوراخ بسته نشده گردش می*کند. 5. بررسی دستگاه عصبی نشان می*دهد که هر يک از نوک*های زبان با يک هسته*ی عصبی در سوی ديگر مغز مرتبط است و دو هسته از راه دو نيمکره*ی مغز با هم در ارتباط هستند. اين آرايش همانند وضعيت مرکزهای شنوايی در پستانداران و پرندگان است که اجازه تعيين موقعيت صدا را به آن*ها می*دهد. 6. در سوسمارها بين ميزان چنگال بودن زبان و روش جست و جوی شکار رابطه معنی*داری وجود دارد. دسته*ای از سوسمارها در کمين شکار می*نشيند و نيازی به دنبال کردن آن ندارند. در حالی که گروه ديگر، با تکاپوی گسترده در محيط به شکار خود دست می*يابند. توانايی دنبال*کردن دقيق مسيری که به منبع غذا می*رسد، برای جانوری که بخش زيادی از انرژی*اش را در راه جست و جوی شکار هزينه می * کند، از اهميت زيادی برخوردار است. زبان چنگال مانند در اين گروه به خوبی توسعه يافته است.


در راسته*های ديگر نيز گيرنده*های شيميايی دوتايی برای هدايت جانور به سوی شکار يا جفت تکامل يافته*اند. برای نمونه، شب*پره*های کولی نر ([size=small]Porthetria dispar[/size]) دارای دو آنتن بزرگ، ظريف و حساس به مواد شيميايی هستند که با کمک آن*ها جفت*شان را در مسافت*های بسيار دور هم شناسايی می*کنند. يک نوع سوسک حشره*خوار هم با کمک يک جفت آنتن قاشق * مانند که از دو سوی سرش بيرون زده*اند، مسير فرمون*های مورچه*ها را دنبال و آن*ها را شکار می*کند.

منبع:
Schwenk,Kurt;"Why Snakes Have Forked Tongues," Science,263:1573,