رده بندي خار پوستان


رده بندی خارپوستان
رده لاله*وشان
لاله*های دریایی ، ستارگان پری ، بدن فنجان مانند است. آزادند یا به جایی می*چسبند. اسکلت داخلی فقط به منطقه پایه در جهت مخالف دهان محدود است. طرف دهان پوستی است و بازوها منشعب هستند. پاهای لوله*ای گیرنده غذا دارند.
رده خیار سانان
خیارهای دریایی تقارن دو طرفی ثانویه دارند. در منطقه دهان بازو وجود دارد. محور دهان _ مخرجی افقی است.
رده ستاره سانان
ستاره*های دریایی بدن ستاره مانند دارند. پاهای لوله*ای وسیله حرکت هستند و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون می*آیند.
رده مارسانان
ستاره*های شکننده و ستاره*های سبدی. بدن ستاره مانند است و بازوهای دراز و بسیار قابل انعطاف دارند. پاهای لوله*ای کم شده*اند. بدون روده یا مخرج هستند.
رده خارداران
توتیا و دلار ماسه*ای. بدن کروی یا پهن دارند. فاقد بازو هستند. اسکلت داخلی جوش خورده و غیر قابل انعطاف است و سوراخهایی دارد که پاهای لوله*ای و خارهای متحرک از آنها خارج می*شوند.
ساختمان بدن
خارپوستان جانورانی با تقارن پنج وجهی می*باشند. 6 راسته خارپوستان از روی شکل ظاهری خود و نحوه قرارگیری صفحات آمبولاکرال که دربردارنده پاهای آمبولاکرال*اند و صفحات بین آمبولاکرال که فاقد پا می*باشند تشخیص داده می*شوند. دهان در مرکز صفحه دهانی قرار گرفته و مخرج در صورت وجود در صفحه مقابل آن واقع شده است.
حفره عمومی

در خارپوستان اساسا سه سلوم وجود دارد. سلوم احشایی ، سلوم خونی و سلوم گردش آب. اساس ساختمانی این حفرات عمومی در تمام اعضای شاخه خارپوستان تقریبا یکسان است. حفره عمومی اصلی ، سلوم حول احشایی است که گاهی اوقات توسط توده*های بافتی پوشیده می*شود نظیر کرینوئیدها و گاهی نیز نظیر افیوروئیدها توسط کیسه*ها اشغال شده است. فضای حول احشایی در بازوها نیز امتداد یافته و توسط صفاق دربرگیرنده اندامها کم و بیش تقسیم شده است. باقیمانده سلوم احشایی ، متشکل از فضاهای کوچکی است که در ارتباط با سیستم عصبی ، خون و غدد تناسلی می*باشند.
حرکت
ساختمان پایه و مکانیسم حرکت در تمام خارپوستان تقریبا از یک طرح کلی تبعیت می*کند. مجاری جانبی که پاها و کانالهای آبی اتصال دارند دارای دریچه*ای می*باشند که از برگشت آب به کانال اصلی آب جلوگیری به عمل می*آورد. پاها و آمپولها با سیستم مجاری آبی در ارتباط بوده و توسط بافت پوششی مفروش کننده مجاری آبی پوشیده شده*اند. هر پا شامل لایه*های اپیدرم ، درم ، لایه عضلانی و پوششی از صفاق آمبولاکرالی می*باشند و آمپولها دارای صفاق دور احشایی ، بافت پیوندی ، بافت عضلانی و پوشش صفاقی هستند که دیواره بدن آنها را تشکیل می*دهد.

هنگامی که دریچه های موجود در مجاری جانبی بسته می*شوند انقباض عضلات آمپولی موجب رانده شدن آب از آمپول به درون پاها می*شود. بافت پیوندی موجود در دیواره پاها مانع از اتساع پاها شده و موجب طویل شدن آنها می*شود. هنگامی که عضلات طولی منقبض شود موجب کوتاه شدن پا و برگشت به درون آمپول می*شود. چنانچه عضلات طولی پا منقبض شود موجب کوتاه شدن پا و برگشت مایع به درون آمپول می*شود. چنانچه عضلات طولی یک طرف انقباض حاصل کند پا خم خواهد شد.


http://www.dariai-uni.ir