تعلیم این آموزش در دوران تولگی بسیار آسان است چون در این زمان سگ احساس تنهای دارد و با بیان اسمش و گفتن بیا
به سمت شما می آید در این زمان برای جلب توجه توله می توانید از توپ های
زنگوله ای استفاده کنید و با تکان دادن آن، سگ را به بازی دعوت کنید.
در آموزش بیا برای سگهای جوان از بند کوتاه استفاده می شود. و با کشیدن آن و گفتن بیا سگ را کنار خود آورده و به سگ جایزه می دهید.
در تعلیم سگهای بالغ این آموزش باید دو نفری انجام گیرد. و از یک طناب که 15 متر طول دارد استفاده می شود.
ابتدا سگ در سمت چپ شما قرار می گیرد و شما فرمان بشین می
دهید، فردی که به شما در این آموزش کمک می کند در کنار سگ نشسته و اجازه
خارج شدن از حالت نشسته را به سگ نمی دهد، شما به اندازه طول طناب از سگ
فاصله گرفته سپس با تکان دادن طناب به سگ فرمان بیا می دهید و زمانی که سگ نزد شما آمد، حیوان را نوازش کرده و به او جایزه می دهید
.http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.htm