با سلام

کسی تو اهواز هست که بخواد توله سگی رو به من واگذار کنه؟