منبع:پیج فیسبوک سگ
ها وفادارترین و مظلوم ترین موجودات دنیا