خشمگینانه ترین گربه جهان

گربه ای به نام Garfi گربه فارسی نارنجی پرز دار با نگاه بسیار تهدید آمیز است . او یک گربه بسیار شیرین با یک زندگی بسیار شلوغ است .
عکس هایی از این گربه خشمگین برایتان گذاشته ایم امیدوارم مورد پسندتون باشه !