کورس اسبدوانی هفته پنجم پائیز گنبد کاووس پنج شنبه با حضور چابکسواران برگزار شد.