بازم پولدوستی انسانها ، توله تازه به دنیا آمده ای رو از مادرش جدا کرده و الان این توله فقط یکروز فرصت داره تا جا بجا بشه.
یکربع پیش ، تلفنی داشتم از آقایی که میگفت توله ای رو کنار خیابان ، از دست فردی خریده و واقعا نمیتونه نگهش داره . میگفت هنوز حتی چشماش باز نشده لطفا اگر کسی میتونه اعلام کنه تا سریعا جا بجا بشه، حتی موقتی
آقایی که با من تماس گرفت ، گفت وسیله ای نداره که عکس بچه رو بفرسته.
ترسم از این هست که این آقا فردا یا پس فردا فوقش ، بچه رو بگذاره تو خیابون.
خواهش می کنم ، خواهش میکنم که اگر می تونید جایی بهش بدید.
تلفن تماس
09121076883 نیلوفر مزارعی
* عکس تزیینی هست