توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

سلام .... من یک سگ ﻣﻴﻜﺲ داشهوند ماده دارم که بعد از 7 سال به دلیل تغییر شرایط و محل زندگیم دیگه نمیتونم نگهش دارم... دارم سعی میکنم کسیو پیدا کنم که بتونه ازش نگهداری کنه ... به ﺣﻴﺎﻁ ﻫﻢ عادت ﺩاﺭﻩ,چون خونه ی ما ویلایی بوده ... اﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﻭاﮔﺬاﺭ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺗﺎ اﺯ ﺳﻼﻣﺘﻴﺶ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺭاﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ: 09354202394