من خواستار نگهداری از یک شی واواو یا مینیاتور پینچر ترجیحا ماده هستم و امادگی نگهداری کامل آن را دارم سگتان را به من بسپارید مادر خوبی برایش خواهم شد. 🐕🐶