توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این سگ نه ساله به نام جسی ماده دیروز در محدوده شهریار دزديده شده. خانواده اش بسیار ناراحت هستند و شرایط بدی دارند. لطفا اطلاع رسانی کنید.