دوستان کسی نمیخاد گربشو واگذار کنه؟
فقط باید تو شیراز یا مرودشت یا زرقان باشید
مریضم نباشه چون خانواده قبول نمیکنن
کسی هست؟