نام این پرنده Bullfinch است و نام لاتین آن Pyrrhula pyrrhula استپراکندگی این نوع پرنده همیشگی است و غیر مهاجر هستندغذای این نوع فنچ از دانه ها و برگ گیاهان و حشرات است.در یک سرشماری در انگلستان تعداد آنها 166000 جفت در سال 2012 بوده استفصل تخم گذاری انها از ابتدای بهار شروع شده و تا پاسی از پاییز ادامه پیدا می کند که زمان اوج گرما تعداد تخم ها کم می شود.
خصوصیات پرنده نر:ترکیب بندی رنگ در سینه بین صورتی تا سرخ با بدنی ترکیب سفید مشکی کرم و قهوه ای و آبی استنوک بین خاکستری تا سیاه و حتی به رنگ قهوه ای دیده می شود.نوکی کوتاه و ظریف داردرنگ پا هم قهوه ای, خاکستری و سیاه است.
خصوصیات پرنده ماده:
ترکیب بندی رنگ در سینه بین زرد تا نارنجی و صورتی با بدنی ترکیب رنگی شبیه به پرنده نر استنوک بین خاکستری تیره تا سیاه دیده می شود.رنگ پا هم قهوه ای, خاکستری و سیاه است.خصوصیات پرنده نابالغ:
ترکیب بندی رنگ بدن نا بالغ ها شبیه به ماده ها میباشد ولی رنگ سینه به رنگ خاکی است. البته رنگ قالب بدن این پرنده هم خاکی استرنگ پا هم قهوه ای, خاکستری و سیاه است.

منبع : بول فنچ(Bullfinch)