این پست به اشتراک گذاشته شده

کسی هست عباس اباداشناداشته باش؟؟؟

این سگ بیجاره جلوی1استراحتگاه توجاده ی عباس اباد بسته شده کنارخیابون وظعیتش خیلی بده واحتمال اینکه ماشین بزنه بهش زیاده
هرکس آشنایی داره اون طرفاکمکش کنه
ازعباس اباد که واردجاده میشین 2.3کیلومترکه برین استراحت گاه گل های زیبا