بسیاری از افراد گل ها را جریانی از رنگ تصور می کنند که باغ و حیاطشان را باطراوت می کند اما چرا این تصور خلاقانه خود از گل ها را تقویت نمی کنند؟ این طراحی باغ های زیبا را به شما نشان می دهد که چطور می توانید گل ها را شبیه جریان یا خمیری از رنگ تبدیل کنید.

هیچ کار درست یا غلطی در این باره وجود ندارد و کاملا بستگی به خلاقیت شما دارد اما چیزی که مشخص است اینکه باید نیمی از گلدان خود را در زمین دفن کنید. که البته این راه حلی برای استفاده از گلدان های قدیمی یا شکسته هم هست. بقیه کار آسان است، گیاه خود را انتخاب کنید آن را پرورش دهید و طراحی کنید.


منبع:laplas