۲تا همستر خانوم و آقای شیطون میخواستم برای اینک نگهشون دارم.
اگر کسی داشت برای واگذاری,ب ایمیل م مسیج بده لطفا
Glad_Deery@**********