شکم فایترم بعد از چند بار غذا دادن شروع به باد کردن میکنه .
هر فایتری رو که داشتم همین مشکل رو داشته.
عیب از غذاست یا چیز دیگه ای?