اطلاعات جامع از سگ شكاري

[سگ های شکاری

درتاریخ این گونه آمده است که درهرجا که شکارستیزو یا کشمکشی رخ می دهد سگ ها نقش یک شهروند را بازی می کردند. ازلابلای قرون چنین مشهود است که سگ های کارگراسپانیل. توله های شکاری یابنده. طعمه های مرده. تازی های شکاری. سگ های شکاریاب و سگ های شکاری پاکوتاه تعدادی ازانواع سگ ها هستند که قرن ها برای شکارکردن مورد استفاده قرارمی گرفتند. اما سگ های شکاری کوچکتری نیزشناخته شده اند که شامل نوعی سگ آلمانی با اندامی متوسط سگ تازی پولی وسموید می باشد. دررم سگ های شکاری ازارزش واعتباربالایی برخورداربودند. " اوید" شاعرلاتین دستورالعمل هایی برای تربیت توله هایی مطلوب ارائه داد.

نظریه پرداز یونانی ونویسنده کتاب کینگتیکا درگشت وگذاری که شخصا انجام داد به پرورش سگ های کوچکی پرداخت ودرضمن پرورش وپس ازبررسی دریافت که این سگ ها برای شکارکردن درجنگل ها سازگاری یافتند. درطی قرون وسطی اولین شکل درست وصحیح تقسیم بندی سگ های شکاری به جهت تخصص هریک ازآنها درشکاربوجود آمد که عبارت بودند از: سگ های شکارنما وشکاریاب برای یافتن طعمه وشکار که دریدن وتکه تکه کردن طعمه هایی مانند گوزن های نربود اختصاص یافتند. سگ های شکاری تازی نیزبرای کارهای زیراستفاده می شدند: " مولوسوس برای حمله کردن وسگ های آبی برای ساختن لانه درزیرزمین" سگ ها به عنوان یک عامل تفریحی درزندگی ما انسانها بی نهایت مهم شده اند وبه همین دلیل برای توجه زیاد به سگ ها سعی وتلاش می شد وبه صاحبان سگ ها توصیه می شد که سگ ها را بعد ازبازگشت ازشکار گرم وکاسه های غذاخوری چوبی آنها را تمیزنگاه دارند. خوب است بدانیم که درقرن هفدهم مقدم ترین کشوربرای داشتن سگ های شکاری کشورفرانسه بود. همه پادشاهان امریکایی شکارکردن را دوست می داشتند وهمچنین می دانستند که چطوردرمورد شکارها با عظمتی شاهانه برخورد کنند به همین دلیل شکارکردن گوزن وروباه جزو امورروزانه آنها شده بود. نژادهای عظیم واصیل ازقبیل : چینزبلنس. گاسکوگن. پویتوین و چین آرتویزرشد یافته بودند. آنها درگروه کارمی کردند ودرکنارشکارچی ها. طبال ها واسب سوارها گروه را با شاخ زدن همراهی می کردند. درقرن نوزدهم سگ بزرگ گله که اصیل هم بود ازبین رفت اما طبقه متوسط شکارچیان همواره یک یا دوسگ را که معمولا ازنوع سگ های شکارنما وشکاریاب بودند را به همراه داشتند. سگ ها معمولا سگ های شکاری تازی بودند که با رفتارهای غریزی خود برای یافتن شکارو تکه تکه کردن آنها مورد استفاده قرارمی گرفتند. آنها شکاررا به منطقه وسیعی که شکارچی بتواند آن را به راحتی به چنگ آورد هدایت می کردند. انسان به سگ آموزش داد که برروی یک پنجه بایستد به این معنا بود که شکاردرست روبروی اوقراردارد. چون گاهی اوقات جانور شکاری بعد ازصدمه دیدن فرارمی کرد. انسان به سگ یاد داد که شکاررا پیدا کند وریتریورها که مخصوص یافتن طعمه های شکاری بودند درهرجا که این طعمه ها می افتادند قرارداشتند. همچنین شکارچی توله های شکاری را برای بیرون کشیدن شکارها ازغارها پرورش می داد تا جایی که توله های شکاری دراین کارخبره وکارآزموده شدند توله شکاری متجاوزبا پاهای کوتاه ودندان های خطرناک به تونل هایی که توسط حیواناتی مانند روباهها. گورکن ها وراسوها حفرمی شد راه می یافت

http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t2691-16.htm