سلام
من تازه برای همستر نرم یک ماده گرفتم . اونا با هم دعوا میکنند . این کار عادی یا نه ؟