این گربه نر 2 ساله و عقیم شده از گربه ها حمایتی خود ماست.
مدت زیادی تحت درمان بود تا به شخصی واگذار شد.
این خانم بدلیل ازدواج و مسافرت پسش آورده به خانه ای که 9 گربه در آن زندگی میکنند. 
خودش خیلی خوشگلتر از عکسشه. 
امیدوارم دوست مهربانی پیدا بشه سرپرستی این پیشی را قبول کنه

09123973573 (آنی)