پناهگاه رز ورامین به مدیریت هاله برومند گشوده شد.دوستان وهمیاران گرامی با توجه به فزونی تعداد سگها وتوله های این پناهگاه وسختی های بیشماری که دراین مدت متحمل شدم ضروری دیدم وضعیت پناهگاه وکمبودها ودشواریهای موجودرا درمعرض دید عموم قراربدهم.حامیان عزیزی که تابه امروز مارا تنهانگذاشتند کم وبیش از مشکلات من خبردارند.تا کنون به هرسختی ومشقتی که بود 80سگ موجوددرپناهگاه را حمایت ونگهداری کردیم اما دوستان وحامیان عزیزحیوانات خودبه درستی میدانید ن...گاه داری.ومراقبت از80سگ کاربسیارسختی است.من دراینجافقط یک کارگر دارم .دوری راه تهیه ی خوراک رسیدگی به بهداشت واکسینه کردن عقیم کردن ومراقبت از سگهایی که گاه بیمارمی شوند امری نیست که یک نفر به تنهایی قادر به انجام آن باشد.دراین صفحه سعی برآن است که وضعیت پناهگاه به روشنی ووضوح به اطلاع شمارسانیده شود .لطفا مارا دراین امرخیر یاری کنید .پناهگاه برای بازدید عمومی همه روزه بازاست.کمکهای خودرا اعم از خوراک ووسایل موردنیاز پناهگاه ازجمله بخاری گازی وپتو که دراین فصل سرما بسیار ضروری است از این حیوانات زبان بسته دریغ ننمایید.برای واریز
کمکهای مالی خودشماره کارت 6221061071726964به نام هاله برومند بانک پارسیان دراختیارشماقراردارد.تمامی کمکهای مالی که ازدوستان دریافت شود بانام خود آنها درصفحه قیدمیگردد وهر ده روزیک بار لیست مخارج وچگونگی مصرف کمکهای نقدی هم در صفحه گذاشته خواهد شد.شماره تماس مستقیم بامدیریت پناهگاه هاله برومند
09378199077