سلام. لطفا این پتیشن رو هم امضا کنید و هم اشتراک گذاری بفرمایید.
http://www.thepetitionsite.com/292/959/181/-/
...
.
عدم کشتار سگها و... - The Petition Site
www.thepetitionsite.com
.
.

ادامه ...

عدم کشتار سگها و... - The Petition Site

thepetitionsite.com