گربه و نازایی در خانم ها ؟!!!

شایعه ای مطرح است مبنی بر اینکه داشتن ارتباط با گربه یا موی گربه باعثعقیمی یا نازایی خانمها یا دختران می شود . این مطلب اشتباه است که درادامه توضیح داده می شود :
در بدن گربه ممکن است انگل تک یاخته ای به نام توکسوپلاسما (
toxoplasma) وجود داشته باشدکه بیماری توکسوپلاسموز را ایجاد می کند . این بیماری معمولا خود گربه راآلوده نمی کند و تنها باعث انتقال می شود و راه انقال دفع اووسیتها (تخم) ازطریق مدفوع است و چون گربه مدام بدن خود و موهای خود را می لیسد به اشتباهگمان می شود که انتقال این بیماری از طریق مو است .

آلودگی انسان :

انسان فقط از طریق گربه آلوده نمی شود بلکه از گوشت گاو ، گوسفند و سبزیجات هممبتلا می شود .

انسان طبیعی و سالم به هیچ وجه آلودگی را نشان نمی دهد و نهایتا به شکل یک سردرد وسرگیجه این بیماری را رد می کند .

اما توکسوپلاسما در انسانهای دارای بیماریهای ضعف ایمنی ، سرطانها ، ایدز و ...ممکن است ایجاد ضایعات عصبی ، چشمی و.... نماید .

در مورد توكسوپلاسموز بايد ياد آوري كنيم كه احتمال انتقال عامل به انسان از مدفوعگربه در برابر خوردن گوشت هاي خوب پخته نشده مانند كباب وهمبرگر بسيار ناچيز است . در ضمن مدفوع تازه گربه هم بيماري زا نيست و مدفوع گربهبه شرطي كه چند روز در محيط مناسب بماند مي تواند بيماريزا گردد . خاك باغچه نيزخود معدن انواع و اقسام عوامل بيماريزا است و بديهي است كسي با دست آلوده به خاكباغچه چيزي به دهان نمي برد !
لازم به ذكر است كه آلوده شدن به توكسوپلاسما درزماني به جز دوران بارداري باعث ايجاد ايمني نسبت به اين عامل شده و خطر ابتلابعدي را كاهش مي دهد .بطور کلی اگرچه برخي بيماري ها به عنوان بيماري هاي مشتركانسان و دام شناخته مي شوند ولي همگي قابل پيشگيري هستند .


خانمهای آبستن :

در حاملگی چون زن دارای ضعف سیستم ایمنی است احتمال سقط جنین در اواسط و اواخرآبستنی وجود دارد ، اما زنهایی که از بچگی به طور مداوم با گربه تماس داشتند ،احتمال ایمنی زایی به درصد بالا وجود دارد . اما خانمها باید آزمایش سرمی بدهند تامیزان آنتی بادی سرمشان مشخص شود .


پس مشخص شد که توکسوپلاسموز در دختران باعث ایجادعقیمی نمی شود و خطر فقط در مورد سقط جنین خانمهای آبستن است .