هنرمندی از ایندیانا به نام Jamie Homeister از پر ها به جای بوم نقاشی استفاده کرده است.

او تصویر حیوانات مختلفی را بر روی پر های سفید و رنگی نقاشی کرده است، او همچنین با کنار هم قرار دادن چندین پر و نقاشی کشیدن بر روی آنها آثاری ترکیبی خلق کرده است که بسیار دیدنی هستند.

منبع:topnop