شما هم تجربه اش را داشته اید
اینکه بمیرد
و بدتر
در دستان شما
جان دهد
دعا کنیم جایشان خوب باشد
اینجا از حیوانات بال دار حرف میزنیم
حیواناتی که
نزد خدا برواز میکنند