صاحب این سگ سعی دارد با رسیدگی بیشتر به این سگ بتواند نام او را در کتاب رکوردها ثبت کند.

این سگ 41 اینچی (1/04 متری) که نام او فردی است بلند قدترین سگ انگلستان است او برای اینکه بتواند رکورد دنیا را بزند 3 اینچ دیگر باید رشد کند تا نام او در کتاب رکوردها ثبت شود.