بخش اول:


زخمها

بخش مهمی از مراقبت از گربه ها دانستن نحوه کنترل زخم در حال خونریزی است و هدف اصلی ارائه کمک های اولیه به گربه در حال خونریزی جلوگیری از از دست دادن خون بیش از حد است که می تواند منجر به شوک وحتی مرگ شود. فشار اعمال شده به زخم اجازه می دهد تا مکانیسم لخته شدن طبیعی خون برای جلوگیری از خونریزی فعال شود . این فرایندی پیچیده است، سلول های خون یک صفحه شبکه ای بر روی زخم تشکیل می دهند که نتیجه جلوگیری از از دست دادن بیشتر خون است.
اگر گربه از خونریزی داخلی رنج می برد ، ممکن است به شوک برود که نشانه ظاهری ندارد. برخی از نشانه های شوک عبارتند از کم رنگ یا سفید شدن لثه ها و کند شدن ضربان قلب یا تنفس. چنانچه موارد فوق را همراه با زخمی با خونریزی بسیار شدید مشاهده کردید این به معنای آن است که یکی از رگها پاره شده و گربه به سرعت نیاز به خدمات حرفه ای دامپزشکی دارد.

بر اساس محل زخم مراقبتهای مختلفی مورد نیاز است:

1-زخم روی بدن گربه (تنه)

مرحله 1: گربه را آرام کنید. به آرامی نزدیک شوید و دست خود را از پایین به بینی گربه نزدیک کنید تا حیوان شما را بو کند و به شما احساس نزدیکی کند. سپس شروع به ناز کردن کنید. اگر هیچ یک از این روشها موفق نبود گربه را با گرفتن پشت گردن مهار کنید.
مرحله 2: زخم را با گاز استریل ، پارچه، حوله تمیز یا نوار بداشتی بپوشانید.
مرحله 3: با استفاده از باند یا پارچه های بریده شده زخم را طوری باند پیچی کنید که کاملا محکم باشد و در عین حال جریان خون را مختل نکند.
مرحله 4: گربه را به سرعت به دامپزشکی منتقل کنید.

2- خونریزی دست و پا و دم

مرحله 1: گربه را آرام کنید. به آرامی نزدیک شوید و دست خود را از پایین به بینی گربه نزدیک کنید تا حیوان شما را بو کند و به شما احساس نزدیکی کند. سپس شروع به ناز کردن کنید. اگر هیچ یک از این روشها موفق نبود گربه را با گرفتن گرفتن پشت گردن مهار کنید.

مرحله 2: موهای اطراف زخم را با قیچی کوتاه کنید.

مرحله 3: در صورت مشاهده هرگونه شیئ حارجی مانند شیشه آنرا با دست یا ابزار از زخم خارج کنید. اگر بافت زیر زخم دیده میشود و پوست روی آن حرکت میکند احتمالا زخم به بخیه نیاز دارد.

مرحله4: زخم را با آب تمیز فراوان بشویید. برای شستشو فقط از آب استفاده کنید. از شوینده های خانگی استفاده نکنید زیرا ممکن است لیسیده شوند یا ایجاد درد کنند.

مرحله 5: زخم را با گاز استریل ، پارچه، حوله تمیز یا نوار بداشتی بپوشانید.

مرحله 6: محل زخم را بصورتی محکم و یکنواخت فشار دهید.

مرحله 7:برای جلوگیری از خونریزی فشار خود را روی پانسمان ادامه دهید اگر خون از پانسمان نشت کرد دست خود را بر ندارید و پارچه ها را اضافه کنید تا خونریزی متوقف شود. اگر خونریزی در عرض پنج دقیقه متوقف نشد به دامپزشک مراجعه کنید.

مرحله 8: با استفاده از باند یا پارچه های بریده شده زخم را طوری باند پیچی کنید که کاملا محکم باشد و در عین حال جریان خون را مختل نکند. زخم را از پایین به بالا باند پیچی کنید.

مرحله 9: در صورتی که زخم عمیق است و نیاز به بخیه دارد فورا به دامپزشک مراجعه کنید.

ادامه دارد.....


https://www.facebook.com/pages/گربه-...980?fref=photo