شاید لوس کردن گربه ها برای گرفتن غذا باعث دلرحمی خیلی ها شود و خیلی ها نمیتوانند در مقابل این التماس های زیرکانه دوام بیاورند.

در جوامع غربی و پیشرفته دادن غذا بیش از حد به حیوانات خانگی باعث بروز پدیده چاقی در حیوانات شده است و از این رو دامپزشکان در این باره به صاحبان آنها هشدار میدهند.

در این آلبوم تاپ ناپ گربه ای را میبینید که بدلیل چاقی بیش از حد دیگر حتی قادر به راه رفتن هم نیست.منبع:topnop