1. ZEBROID


یک zebroid (با نام های دیگر zedonk، zorse، zebrule و قاطر گورخر) نتیجه جفت گیری بین گورخر نر و حیوان ماده از خانواده equidae (نوعی اسب) است. zorse نتیجه جفت گیری اسب و گورخر است. zonkey هم بچه گورخر و خر است. Zony هم بچه دورگه نتیجه جفت گیری گور خر و اسب پونی است.2. LIGER


نتیجه جالب جفت گیری بین شیر نر و ببر ماده. آنها بزرگ ترین حیوانات از خانواده گربه سانان هستند. سایز آنها اغلب به اندازه ترکیب شیر و ببر است.3. WHOLPHIN


این حیوان دورگه جالب نتیجه جفت گیری دلفین bottlenose ماده با نهنگ قاتل نر است. این حیوانات جالب توجه در دنیای وحش شناخته شده اند، اما تنها دو نمونه زنده از wholphin در اسارت وجود دارد که انها هم در پارک Sea Life در هاوایی هستند.4. CAMA


CAMA نتیجه جفت گیری شتر dromedary نر و لامای ماده است که در اثر لقاح مصنوعی به وجود می آید. درنتیجه تفاوت شدید در اندازه این دو حیوان لقاح طبیعی وجود ندارد. حیوان CAMA معمولا گوش های کوتاه و دم بلند شتر و سم های شکاف دار لاما را دارد. همچنین در این حیوان کوهانی دیده نمی شود. پدر و مادر Cama، شتر و لاما در عکس زیر نشان داده شده اند.5. LEPON


LEPON نتیجه جفت گیری پلنگ نر و شیر ماده است. به گزارش پارس ناز سر این حیوان شبیه شیر و بقیه بدنش به پلنگ شباهت دارد. موفق ترین برنامه برای تولید مثل این حیوان در پارک hien Hanshin در چین بوده است.6. Toast از Botswana


نتیجه جفتگیری گوسفند و بز است. اگرچه گوسفند و بز ظاهر شبیه بهمند و ممکن است با هم اشتباه شوند، اما انها با نژادهای متفاوت از زیرشاخه خانواده Caprinae و خانواده Bovidae هستند. گوسفند متعلق به ژن Ovis است که 54 کروموزوم دارد درحالیکه بز به ژن Capra که 60 کروموزوم دارد تعلق دارد.7. سگ گرگی


سگ گرگی در اثر جفت گیری بین سگ و گرگ به وجود می آید.8. Cheetoh


Cheetoh گونه ای از گربه های اهلی است و از جفت گیری بین گربه بنگال و هر نوع Ocicat حاصل شده است. این حیوان یک گونه جدید و نادر است. این حیوان تاحدی از بنگال گربه دورگه وحشی- اهلی به وجود آمده که خودش هم حیوانی دورگه است.


9. قرقاول دورگه

قرقاول طلایی به طور عادی با قرقاول Lady Amherst مشابه پیوند داده می شود. نتیجه آن یک بچه دورگه است که با رنگ هایش از والدینش تشخیص داده می شود.


10. zorse


Zorse نتیجه پیوند بین گورخر نر و اسب مادیان است. zorse رنگ خاصش را از اسب و راه راه هایش را از گورخر به ارث می برد.


منبع:زیست آنلاین