به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ؛

این سگ ها ظاهری شبیه به پاندا دارند . این وضعیت در حالی است که این دو گونه حیوان هیچ گونه وجه اشتراکی باهم ندارندمنبع:باشگاه خبر نگاران