سرطان و توموردر پرندگان
سرطان یا تومور زمانی رخ میدهد که رشدنامعمول سلولی در بافت ها یا اندام ها مشاهده بشود، و سرطان پرندگان نیز مانندسرطان انسانی میباشد.خوشبختانه، بیشتر تومورهاوسرطان ها درصورتی که درمراحل ابتدایی شناسایی بشوند میتواننددرمان بشود.به طورکلی دو نوع تومور موجود میباشد:(تومورخوشخیم که گسترش نمییابدوتومورهای بدخیم که گسترش میابند و به طور کلی آن هارا سرطان مینامند.)

نشانه ها و انواع آن

به طور اساسی دو نوع تومور وجوددارد:(تومور خوش خیم که گسترش نمییابد و تومور های بدخیم که گسترش مییابند و به طور کلی آن هارا سرطان مینامیم.).تعدادی زیادی از سرطان ها و تومور ها وجود داردکه میتواند سبب آزار پرنده بشود.در زیر به بررسی انواعی از آن میپردازیم که معمول تر هستند:

*سرطان داخلی

این نوع از سرطان هابه سختی شناسایی میشوند.تومورها میتوانند در کلیه ها، کبد، شکم، غدد(مانند:تخمدان، بیضه ، تیروید وهیپوفیز)، عضله ها و استخوان ها پدید بیایند.اگر سرطان های داخلی به سرعت شناسایی شوندمیتوانند تحت درمان قراربگیرند و با کارهایی نظیر عمل جراحی و شیمی درمانی میتوان عمر پرنده را طولانی ترکرد یا به طور کلی آن را درمان کرد.اما اگر تومور درمحل نامناسبی قرار داشته باشد، عمل جراحی پیشنهاد نمیشود.

سرطان پوست

سرطان سلول فلسدار یا سرطان پوست به طور معمول بر روی بال، انگشتان،اطراف نوک و چشم به وجود میاید.سرطان پوست زمانی رخ میدهد که پرنده در معرض تابش فراوان خورشید(اشعه فرابنفش)قرار بگیرد.

ورم پوستی

این نوع ورم ها به طور معمول از تومورخوش خیم به وجود میایدو علت به وجود آمدن آنها عفونت ویروسی میباشد.این نوع از ورمهامیتواند بر روی پوست(مانند سرطان پوست)وبر روی دیواره معده به وجود میایند.این ورم پوستی در نهایت میتواندبه سرطان تبدیل بشود.

فیبروسارکوما

فیبروسارکوما یا سرطان بافت های پیوندی از رشد سلول ها اطراف استخوان بال یا پا به وجود میاید.این نوع از سرطان هابه طور معمول در باجیرگارها(مرغ عشق ها)، کاکاتیل ها مکوی ها و گونه های دیگر طوطی مشاهده میشود.زمانی که سرطان بزرگ میشود محل آن زخم میشود (به علت نوک زدن پرنده به محل سرطان).یا میتواند به اندام های دیگر سرایت بکند

درمان

گزینه های درمان فقط شامل:قطع عضو وعمل جراحی میباشد.

مترجم:armin 1

مطلب اختصاصی میهن پت