بعد از اینکه جوجه ها کارهای اصلی زندگی را فرا گرفتن می توانید زمینه را برای جفت گیریدوباره فنچ هایتان محیا کنید البته اگر فاصله جفت گیری کم باشد فنچ هایتان ضعیف می شوند..پیشنهاد میشه تغذیه فنچ ها به طور کامل رعایت شود برای جفت گیری دوباره.....اما گاهی بودن جوجه های قبلی در قفس که بزرگ شده اند مانع جفت گیری دوباره والدینشانمی شوند چون دیگر جوجه هایشان نیستند اکنون رقیبانشان هستند پیشنهاد می شود جوجه ها را جدا کنیدتوجه : هر گز فنچ ها خواهر و برادر را نخواهید جفت کنید که کاری است اخلاق انسان را زیر سوال می برد