محسن سليماني روزبهاني در گفت و گو با ايرنا افزود: درياچه اروميه داراي 16 تالاب اقماري است كه برخي از آنها از لحاظ ميزان آب ورودي با مشكل مواجه بودند كه با همكاري جوامع محلي در آذربايجان غربي مشكل تعدادي از اين تالاب ها برطرف شد.
وي اظهار داشت: تالاب هاي كاني برازان ، سولدوز و آق قلعه از تالاب هاي اقماري هستند كه عمليات احيا بر روي آنها انجام شده است و اكنون شرايط خوبي دارند.
سليماني گفت: تالاب هاي اقماري نقش بسزايي در حفظ حيات وحش درياچه اروميه دارند و با اجراي عمليات احيا كه در آنها صورت گرفته، توانستند نقش خود را در حفظ تنوع زيستي درياچه اروميه ايفا كنند.
وي تاكيد كرد: مهمترين اصل در احيا و حفاظت از تالاب هاي اقماري نقش مردم در اين زمينه است، با اطلاع رساني كه انجام شده است مردم منطقه به اهميت نقش خود در حفاظت از تالاب ها و به طور كلي محيط زيست منطقه پي برده اند از اين رو خود را مسوول حفاظت از آنها مي دانند.
مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران اظهارداشت: اگر اقدامي مانند لايروبي براي احياي تالاب هاي اقماري صورت گرفته با كمك جوامع محلي بوده است. در واقع مردم خود مراقب تامين حق آبه تالاب ها هستند و به اين آگاهي رسيده اند كه حفظ تالاب و در راستاي آن توسعه بحث توريست تا چه حد در معيشت آنها تاثير گذار است.
سليماني گفت: همچنين جوامع محلي و كشاورزان به اين نتيجه رسيدند كه بايد حق آبه تالاب ها را رعايت كنند و مراقب باشند تا در طول سال تامين شود تا تالاب ها كاركرد اكولوژيك خودشان را داشته باشند.
27 گونه پستاندار، 212 گونه پرنده، 41 گونه خزنده، 7 گونه دوزيست و 26 گونه ماهي حيات وحش درياچه اروميه را تشكيل مي دادند كه با خشك شدن اين درياچه تعداد زيادي از اين گونه ها از بين رفته اند.