حواصیل سیاه
این پرنده در هنگام شکار بالها را بصورت یک چتر بدور خود پهن می کند، به این ترتیب سایه ای روی سطح آب ایجاد می شود که این سایه باعث جلب توجه ماهیها شده و پرنده در یک فرصت مناسب نزدیکترین ماهی را شکار می کند.

منبع: زیست نیوز