اين تصاوير که بيشتر ياد آور کارتون تام و جري است ، بيشتر خنده دار است و ما را ميخنداند که سگ به اين بزرگي با يک توله گربه بازي ميکند اين تصاوير و ويدئو آن در سايت هاي خبري هزاران بار ديده شده و هنوز هم کليک مي خورد .