اولين گزارش اپيفورا (ريزش فراوان اشك) ناشي از بزرگ شدگي ريشه و بدشكلي دندان ها در خرگوش هاي خانگي ايران

بيماري هاي اكتسابي دندان در خرگوش ها، برحسب درجه پيشرفت به 5 درجه (از 1 تا 5) تقسيم مي شوند. در اين عوارض دنداني، ريشه دندان هاي نابجا، به داخل استخوان جمجمه نفوذ مي كنند و مي توانند موجب آبسه هاي دنداني شوند. همچنين ريشه دندان هاي پيش كه بلند شده، مي توانند بر مجراي اشكي فشار آورند و سبب اپيفورا (ريزش فراوان اشك) ناشي از انسداد مجرا شوند. نگارنده با بررسي 100 سر خرگوش ارجاعي به بيمارستان حيوانات كوچك دانشگاه تهران با 4 مورد بزرگ شدگي ريشه و بدشكلي دندان ها از درجه 2 و 2 مورد درجه 4 برخورد نموده است. خرگوش هاي مبتلا، با علايم اپيفورا، درد، بي اشتهايي، اشكال در تيمار نمودن، بيماري هاي پوستي، اختلالات گوارشي و ريزش بزاق، ارجاع داده شده بودند. در معاينه چشم ها با استفاده از كاغذ فلورسئين، مشخص گرديد كه مجراي اشكي بسته شده است، اما با افتالموسكوپ، عوارضي در چشم ها ديده نشد. تنها با تهيه راديوگراف از جمجمه و فك حيوان، عوارض دنداني مشخص گرديد. اين بيماري هاي اكتسابي دنداني در خرگوش هايي ديده شدند كه در داخل اتاق و دور از نور آفتاب نگهداي مي شدند و با سبزيجات نرم و عاري از فيبر سخت تغذيه مي شدند. با توجه به اينكه درمان اين عوارض دنداني بسيار هزينه بر و مشكل مي باشد، لذا بايد بيشتر بر روش هاي پيشگيري از به وجود آمدن اين عارضه يعني استفاده از غذاهاي سخت در جيره غذايي توجه كرد.

منبع: اولين گزارش اپيفورا (ريزش فراوان اشك) ناشي از بزرگ شدگي ريشه و بدشكلي دندان ها در خرگوش هاي خانگي ايرانfi lx


مطلب اختصاصی سایت در مورد بیماری اپیفورا : http://mihanpet.ir/thread22366.html#post194591