ماشین هایی که به گاو تبدیل شدند
مجموعه فوق العاده از مجسمه هایی که Miina Akkijyrkka بوسیله قطعات بدرد نخور ماشینهای اوراقی ساخته است.

این هنرمند با ذوق و خلاق ،طی 30 سال توانسته چنین گاوهای آهنی غول پیکری را خلق کند.