دندان ها باید از نظر بدشکلی و بزرگ شدگی غیر طبیعی چک شود و مطئن شوید که دندان های بالا و پایین به طور مناسب و در یک خط روی هم قرار بگیرند.به طوری که نوک دندان های بالا و پایین بایستی روی هم قرار گیرند.
اگر نوک دندان های بالا یا پایین تا حد زیادی بلند شده باشند و حیوان دچار بدشکلی دندان ها باشد لازم است که از طریق جراحی دندان های معیوب اصلاح شود.
خرگوش ها با دندان های مستقیم از طریق سایین دندان ها روی هم و جویدن چیز هایی مثل چوب و یونجه دندان های خود را کوتاه نگه میدارند.اما خرگوش هایی که دندان های آنها جفت و جور نمیشود و یا کج شده باشند//فلازم است که دندان هایشان کوتاه شود.در صورت عدم درمان خرگوش ممکن است نتواند غذا بخورد و حتی براثر گرسنگی بمیرد..
دو نمونه از بد شکلی دندان ها