میانگین زمان خواب برای یک خرگوش در قفس ۸٫۴ ساعت است.